استانبول شهری از دل تاریخ

تاريخ استانبول با شرایط جغرافيائی آن در یک مسیر است . با کشف آثارهایی در اثر کاوشهای باستان شناسی در سالهای 1942 تا 1952 قدمت مسکونی این شهر به هزاره سوم برمیگردد . مرکز اصلی استانبول امروز را ساکنان اول آن يعنی TRAK ها که در جنوب خليج زندگی می کردند . در پی آنها فنيقی ها . در سال 658 پیش از ميلاد قافله ای از شهر MEGARA در يونان باستان به استانبول آمدند ودر  سارای بورنو ساکن شدند .در قرنهای بعدی اين شهر زيبا آرام آرام به بندر تجاری تبدیل شد .

 

استانبول شهری از دل تاریخ