اقتصاد استانبول

 

استانبول همیشه مرکز اقتصادی ترکیه بوده‌ که دلیل آن بخاطر متصل بودنش به راههای بین المللی مرزی زمینی و دریایی است . که تقریباً 20% از کارهای صنعتی ترکیه و 38% از فضای کاری صنعتی ترکیه را داراست . همچنین 55% از تولیدهای ترکیه از تجارت و صادرات و واردات و45% صادرات و واردات کشور از فروشهای یکجا و 2.21% تولیدات ترکیه از فرآورده‌های انبوه ملی حاصل میشود . 40%  از مالیات‌هایی که در ترکیه جمع آوری میشود و 5.75 % از محصولات ملی ترکیه‌ هستند . امروز استانبول مرکز صنعتی ترکیه بشمار میرود . بیشتر نقشه ها و طرح های تولیدی اصلی در شهر متمرکز شده است. استانبول و ایالات نزدیک به آن دارای تولیدات کتان، میوه، روغن زیتون، ابریشم و تنباکو  هستند . بعد از اقتصاد چشم انداز اصلی استانبول گردشگری و جهانگردی میباشد . استانبول دارای هزاران هتل و صنعت‌های دیگر مربوط با گردشگری است که به گردشگران بطور حرفه ای خدمات میدهند .