بازار کاپالی چارشی استانبول

 

اگر فقط به قصد خرید کردن صفر میکنید بهترین گزینه برای شما ترکیه شهر استانبول است که شمارا به هدفتان از صفر میرساند. بهتر است شما سری به بازار کاپلی چارشی بزنید . بیشتر از چهار هزار مغازه در این بازار وجود دارد . هر کدام از کوچه های این بازار سردری دارد که به نوع فعالیتی که در آن کوچه انجام میشود نام گذاری شده است . بازار کاپالی چارشی بع عنوان نبض اصلی مرکز های تجاری در استانبول است . در این بازار برای هر کسی با هر سلیقه و درامدی که باشد اجناس متنوع وجود دارد .

 

بازار کاپالی چارشی استانبول