جزایر دریای مرمر در آبهای استانبول

 

در بخش آسیایی و اروپایی استانبول و در بخش خط های ساحلی دریای مرمر از هرطرف که به دریا نگاه  میکنید جزیره های زیبای  دیده میشود این 4 جزیره به نامهای "کئنالی آدا ، بوئرگازآدا، حئیبلی آدا ، و بئیوک آدا " زیبا ترین منظره های طبییعی دنیا را دارد و از جذابیتهای دیگر این جزیره ها این است که دراین جزیرهها اتومبیل وجود ندارد و همه ساکنان این جزیره از درشکه برای رفت وآمداستفاده میکنند که این مسئله برای توریستها هم میباشد . هر سال هزاران توریست به این جزایر سفر میکنند.