حمل و نقل عمومی در استانبول

 

در استانبول حمل و نقل به چند روش انجام میشود که شامل :  تاكسي های اختصاصي، تاكسيهاي ون اشتراكي، ميني بوسها ، اتوبوسها ، تراموا ها ، قطارهای سبك شهري، قطار كابلي و انواع متنوع قايق و كشتي هاي مسافری هستند. تاكسيهاي استانبول همگی  زرد رنگ هستند و مبلغ كرايه به کمک تاكسي ها ی نصب شده در تاکسی ها محاسبه میشود . بنابر این كرايه تاكسي در استانبول تقریبا گران است. نوع دیگر تاکسی ها در استانبول تاكسيهاي ون میباشند كه در استانبول به "دل موش"  معروف هستند این تاکسی ها هم به رنگ زرد بوده و گنجایش تعداد 10 سرنشين را دارد و بصورت مشترک توسط مسافران استفاده میشود. اين تاكسيها در مسیر های خاص و مشخص شده ای  تردد می کنند و كرايه آنها ثابت است که هر نفر 1.5 لير جديد که حدودا یک دلار میشود است. اين ماشین ها در طول راه هیچ ايستگاهی ندارند و اگر مسافر بخواهد توقف می کند.ميني بوسهاي فعال در استانبول گنجایش  15 نفر را دارد  و فقط در خطوط مشخصي رفت و آمد می کند. اين ماشین ها نيز مثل ونها در طي در طول راه ایستگاه ندارد  و اگر مسافر بخواهد متوقف میشود . کرایه مینی بوسها نیز 1 دلار است . اتوبوسهاي استانبول دارای سرويس تقریبا منظمي هستند و خدمات منظمی را به مسافران در شهر ارائه میکنند . بعضی از اتوبوسهای استانبول خصوصی و بعغی از آنها دولتی هستند ولی هزینه جابه جایی با این اتوبوسها يكسان است.