مرکز خرید متروسیتی استانبول

 


این مرکز خرید جزء مراکز خرید معروف استانبول است که یکی از شاخصه های مهم این مرکز خرید این است که برای وارد شدن به آن از گیت های مترو نیز ورودیهایی تعبیه شده است و به همین خاطر بازدیدکنندگان برای وارد شدن به متروسیتی نیازی به خارج شدن از ایستگاه مترو ندارد. این فروشگاه دارای سه طبقه زیرزمین و هر طبقه دارای سالن غذاخوری و کافه تریا می شود.