پارک آبی آکوا مارین استانبول

 

 

در حاشیه دریای مرمره و خلیج بویوک چکمجه شهر استانبول قرار گرفته است و پذیرای گردشگران و مسافران استانبول میباشد . 

 

پارک آبی آکوا مارین استانبول